BERLARE

BRUGGE

ERPE-MERE

AIKIDO

HET CULTUREEL ASPECT

Het belang van kennis van cultuur en geschiedenis van Japan voor Aikidoka's kan vanuit ten minste twee voor de hand liggende perspectieven worden bekeken. Het eerste perspectief is dat van de Aikidobeoefening zelf. Aikido is voor alle leerlingen over de hele wereld even moeilijk en stelt iedereen voor dezelfde mogelijkheden en problemen. Oefenen, oefenen en oefenen. En je voegen naar het model van je leraar is het lot waaronder elk gelijk is aan een ander.

 Het tweede perspectief is dat vanuit de organisatie. Aikido kan immers niet zomaar worden ingeperkt tot de praktijk op de mat alleen. De beoefening van Aikido is nauw verbonden met de organisatie ervan. De mondiale verspreiding van Aikido is niet gepaard gegaan met een evenredige ontwikkeling in de organisatie, en zou een adequate aanpak van dit belangrijke probleem stuiten op onoverbrugbare culturele verschillen tussen de cultuur van het westen en die van Japan.

 Er zijn namelijk fundamentele verschillen tussen Japanners en westerlingen. In het westen worden meningen beschouwd als uitdrukkingen van de persoonlijke identiteit, moeten gelijke rechten voor allen nagestreefd worden en menselijke verbintenissen worden gezocht en gevonden in het sociale contract. Japanners echter zouden veel eerder verticaal georganiseerd zijn, in een organisatie bovendien waarin hogergeplaatste actief zijn en lagergeplaatste een eerder passieve rol spelen. Verder ontlenen Japanners hun identiteit aan de groep en zullen eerder hun mening opschorten dan daarvoor in de bres te springen. Een Japanse student wil graag horen van de leerkracht wat hij als zijn mening moet beschouwen.

 We zullen met de verschillen tussen de culturen moeten leven. Anderzijds zoekt men toch mogelijkheden om het probleem van de verschillen op te lossen. Het kan trouwens ook nooit de bedoeling zijn om elkaars rijk cultureel potentieel aan te tasten.

 Aikido kunnen we benaderen vanuit een gemeenschappelijke culturele basis die we terugvinden in volgende aandachtspunten:

 • de techniek, die verband houdt met vaardigheidsaspecten,
 • de sociale en historische context, die wijst op een niveau van kennis,
 • de ethiek van budo en bujutsu, waarin de wijsgerige aspecten liggen.

En vanuit deze drie niveau's kunnen we kennis opdoen van de Japanse sociale en historische context. Het niveau van techniek komt door oefening. Kennis van sociaal-historische aspecten staat direct in verband met Aikido als organisatie. Ethiek moet vooral ook de kwaliteit van opleiding en overdracht waarborgen, waarin aloude Japanse waarden van bescheidenheid, zelfbeheersing, matigheid en loyaliteit ruim de aandacht kunnen krijgen.

 Volgende waarden zijn in Japan vaak een heel stuk belangrijker dan in het westen:

 • ondergeschiktheid aan autoriteiten, ouders, ouderen en superieuren
 • onderworpenheid aan gewoonten en normen
 • eerbied voor het verleden en respect voor de geschiedenis
 • liefde voor de traditionele wijze van leren
 • ontzag voor de kracht van het voorbeeld
 • een algemeen ontwikkelde moraal primeert op specialismen
 • politiek pacifisme
 • omzichtigheid, voorzichtigheid, voorkeur voor de middenweg
 • niet-competitief ingesteld zijn
 • moed en zelfbewust conservatisme
 • zelfrespect in tegenspoed
 • moreel en cultureel zelfbewustzijn
VolgendeVorige